Betonové květináče v ulicích Prahy 5 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Betonové květináče v ulicích Prahy 5

Některé kauzy MČ

Minulé volební období
(2006 - 2010)


Návrh na zpracování projektové dokumentace k žádosti o získání podpory dle XVII. výzvy OPŽP v rámci prioritní osy 2 pro podoblast podpory 2.1.3. – „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, výsadba a regenerace izolační zeleně“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 9. 3. 2010 svým usnesením č. 10/300/2010. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zhotovitele projektové dokumentace, projekční firmy KVS Projekt, s. r. o.

Současné volební období
(2010 - 2014)

Návrh na zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 1. 3. 2011 svým usnesením 8/228/2011. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zadávací dokumentace.
Návrh dílčích kroků ve věci dotace „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 5. 4. 2011 usnesením 12/375/2011, kdy byla jmenována hodnotící komise a vybráni zhotovitelé pro výkon autorského a technického dozoru.
Závěry z jednání hodnotící komise veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 10. 5. 2011 usnesením č. 17/567/2011. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Pražské služby a.s. Zároveň byla schválena smlouva s vybraným zhotovitelem.
Dodatek k této smlouvě, jehož obsahem byla změna termínu provádění díla, byl schválen 17. 1. 2012 usnesením č. 2/67/2012.

(Zpracováno podle  odpovědi na interpelaci ze dne  11. 9. 2012)


Rada MČ tedy nebojuje za občany proti bezpráví způsobeném minulou Radou, ale jen řeší problém, který z velké části sama způsobila.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky