Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2013 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2013

Články zastupitelů

(Informační měsíčník pro občany Prahy 5)

Prosinec 2013

„Jak hodnotíte končící rok 2013 z hlediska působení vašeho klubu v Praze 5?"

Jako zastupitelé Prahy 5 máme na zřeteli potřebu občanů žijících v naší městské části. Naši práci soustřeďujeme hlavně na bytovou, školskou, hospodářskou a sociálně-zdravotní politiku. Stalo se nejednou právě v letošním roce, že nám občané poděkovali za pomoc při řešení jejich nelehkých životních situací.
V době, kdy se celostátně nedaří ekonomice, jsou občané vděčni za mnohé bezplatné akce pořádané v Praze 5.
Neboli ústy seniorů, jsou to dobře vynaložené finanč-ní prostředky na kulturní, informační, sportovní i další aktivity. Například v Komunitním centru Prádelna se na počítačích zdokonalují velice intenzivně. Šachový turnaj, který jsme pořádali, měl značný úspěch i mimo Prahu 5.
Akce pro důchodce pořádané v Paspově sále mají také značnou pozitivní odezvu.
Trvalé úsilí o vybudování domu pro seniory a ubytovny pro lidi bez domova je bohu-žel zatím bezúspěšnou snahou řady sociálně citlivých zastupitelů.
Závěrem mi dovolte, abych všem občanům Prahy 5 popřála pevné zdraví, úspěchy v práci a trochu štěstí v novém roce 2014.

Růžena Peterková


Listopad 2013
„Jak by podle Vás měla v budoucnosti radnice Prahy 5 podporovat charitativní organizace?"
Charitativní organisace, které spolu pečují o občany Prahy 5 a jsou smysluplné, jsme vždy podporovali a hodnotili kladně. I když víme, že v mnohém bohužel suplují státní organisace. Nepotřebné projekty jsme nikdy nepodporovali a budoucnost bude stejná. Zdůrazňuji nutnost sledování rozsahu a kvality péče a podle toho pak zajistit finanční či jinou podporu. Víme, že spolupráce státního a nestátního sektoru je nutná, také vzhledem k přibývajícímu množství postižených spoluobčanů chudobou, lidí bez zaměstnání, bez bytu, bez finančních prostředků. Státu unikly komerční byty a jsou nyní zneužívány včetně ubytoven jako výdělečné, pro jednotlivce. Drahé a přeplněné ubytovny nejsou řešením svízelných situací. Doplatky a příspěvky na bydlení by měli vyřizovat pracovníci úřadu, zrovna tak příspěvky v nouzi. Pokládám za nepraktické, když tyto vyplácí úřady mimo P-5. Vycházím ze znalosti problematiky občanů u našich pracovníků, kteří nám zodpovědně podají informace a potřebách současných i budoucích, včetně materiální pomoci zmíněným organisacím sídlícím na našem obvodě i mimo něj. Musím zmínit práci Armády spásy, která pomáhá ale bohužel ne v plném rozsahu jako na Praze 7.
Závěrem zdůrazňuji nutnost věcného řešení potřeb pro naše spoluobčany ve svízelných situacích. Těm nepomůže pouhé neustálé popisování nepříznivého stavu a bezzubé finančně a věcně nepodložené plánování.


Růžena Peterková

Říjen 2013
„Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče na Praze 5?"
Dostupnost zdravotní péče má více rozměrů a souvislostí. Je nutné chápat je komplexně a odstraňovat nežádoucí situace, které mohou narušit kvalitu poskytované péče. Zdravotní péče by neměla být svázána s byznysem. Platba ve zdravotnických zařízeních, (ať má název regulační poplatek, nebo nadstandard) když není dostatečně popsán standard, je veliký omyl.  Ztrácí se odpovědnost státu za poskytování potřebné, kvalitní a bezplatné zdravotní péče všem občanům, která je dána listinou základních práv a svobod, zakotvenou v ústavě ČR. Uvedu něco málo poznatků z komunikace s občany.  Má-li např. občan důchod nebo plat kolem 10 tis./měs. je zcela pod stresem, co kdyby přišly nějaké mimořádné platby. Např. regulační poplatky, poplatky na pohotovosti u specialisty, v lékárně, u zubního lékaře apod. Pro některé občany a není jich málo, navíc s vyšším nájmem za byt je toto neustálé placeni, spolu se stále se zdražujícími potravinami zcela likvidační.  O lázních si tito lidé mohou nechat jenom zdát. Lázeňství je speciální obor, tento už není ani pro ty občany, kteří potřebují po operaci lázeňskou péči Pokládám za zcela zbytečné na našem obvodě služby plastické chirurgie. V lékárnách si občan v noci nekoupí ani paralen. A tak bych mohla pokračovat. Řeči, že stát, potažmo pojišťovny nemají peníze už nás občany přestává dávno zajímat. Uvádím několik let příklad, který není určitě jenom na P-5. A táži se, kde jsou peníze (skoro 2 miliardy) od počátku privatizace.
Závěrem věřte, že většina lékařů, sester i ostatních pracovníků ve zdravotnictví má poctivý vztah ke svému oboru, a mají nejen odborné znalosti ale i sociální cítění.
Vážení spoluobčané přeji vám šťastnou ruku při volbách do PS.

Růžena Peterková


Září 2013
„Jaký máte názor na změny dopravního značení organizované dopravními orgány (například snížení počtu značek zavedením předností zprava na Barrandově)?"
Pokaždé, když se zavádějí jakákoliv nová pravidla, měla by být především jednoznačná (nikoliv například jako pravidla pro poskytování desetitisícových měsíčních náhrad některým zastupitelům MČ Praha 5, o kterých se důvodně domnívám, že nejsou náhradami, ale v rozporu se zákonem vyplácenou odměnou), snadno zapamatovatelná, neměla by se příliš často měnit a měla by vycházet ze skutečných potřeb. Odstraněním současného dopravního značení a uplatněním pravidla přednosti zprava se z mého pohledu sice poněkud sníží počet dopravních značek, současně však bude nutně znamenat umístění nových cedulí oznamujících řidičům, kteří zde již možná desítky let jezdí a léta neměněné dopravní značení vnímají jen okrajově, že k této zásadní změně v přednosti v jízdě došlo. Zcela určitě tato akce bude i dosti nákladná. Léta žiji na Barrandově a myslím, že zde není příliš mnoho míst, kde by bylo rozumné pravidlo přednosti zprava zavést. Nejsem si proto jist, zda hlavním cílem této akce je skutečně zvýšení bezpečnosti provozu nebo jen rychlé utracení veřejných prostředků, dokud ještě nějaké jsou, případně odvedení pozornosti od celé řady důležitějších problémů, které je třeba řešit přednostně.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Srpen 2013
„V čem spatřujete největší přínos znovu spuštěné radniční ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5?"
Neuškodí, ale nepomůže.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Červenec 2013
„Jak hodnotíte průběh červnových povodní a protipovodňová opatření radnice Prahy 5?"
Povodeň na dlouho poznamenala životy některých našich spoluobčanů. Vody naštěstí bylo méně než před 11 lety, proto i celkové škody jsou menší. I tak bude mnoho občanů potřebovat pomoc od celé naší společnosti, a jak efektivně dokáže společnost pomáhat, je její vizitkou.
Sotva velká voda odtekla, další nečekaná „povodeň“, tentokrát z Moravy, odplavila naši vládu do demise. Nejsem si jist, že stejnou razanci by měla obdobná „povodeň“ z Čech. Dost lituji, že se stejná „povodeň“ nepřelila i přes naši městskou část. Možná by konečně vyplavaly desítky milionů za pohledávky za nájemníky, které městská část prodala Agentuře Praha 5 a zaplaceno za ně dostala jen z malé části. Možná by vyplavalo, proč městská část uzavřela řadu nevýhodných smluv na pozemky Na Pláni, na pozemky zdravotního střediska v Kartouzské, na pozemky skládky v Motole… Možná by se rozkryla celá řada dalších nevýhodných smluv, které městská část uzavřela.  „Protipovodňová“ bariéra radnice Prahy 5 je zatím bohužel hodně pevná.
Doufám, že pod dojmem povodní radnice „nezapomene“ řešit ostatní aktuální problémy, například hospodaření „cugrunt“, betonové květníky v ulicích, bezpečnost v ulicích a parcích, a další a další …

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Červen 2013
„Má podle vás Městská policie a Policie ČR ze strany městské části dostatečnou podporu?"

Činnost Městské policie i Policie ČR, přesněji konkrétní práci strážníků a policistů na veřejnosti, sleduji dlouhodobě. I přes to, že se někteří politici snaží práci mužů zákona spíše komplikovat, mohu říci, že jsem s jejich prací celkem spokojen. Osobně například oceňuji, že strážníci Městské policie mají přiděleny „své“ úseky, které dobře znají a pravidelně je na ulici také potkávám.
Zastupitelstvo MČ každoročně projednává zprávu o činnosti Městské policie i Policie ČR a každoročně jim ze svých prostředků poskytuje technické vybavení formou věcného daru. Musím se přiznat, že pro tyto dary hlasuji s velice smíšenými pocity. Nejde mi o cenu těchto darů, ale o samotný princip. Nepřijatelná je pro mě skutečnost, že Hlavní město Praha a Česká republika se o svoji policii nestarají tak, aby žádné dary přijímat nepotřebovala. Když pak ve sdělovacích prostředcích sleduji, že některý případ byl odložen, často si kladu otázku, zda to náhodou s nějakým darem nesouvisí. Stejně tak přemýšlím, proč Policie ČR již dávno nešetřila, zda ve sdělovacích prostředcích propírané desetitisícové náhrady některých kolegů zastupitelů jsou skutečně náhradami podle zákona nebo tunelováním majetku městské části.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Květen 2013
„Podporujete snížení cen energií pro občany a podnikatele formou veřejné aukce elektřiny a plynu?"

Energie tvoří významnou položku v hospodaření úřadu městské části i jeho příspěvkových organizací, kterými jsou převážně základní školy. Již dlouho se proto snažím prosadit systém, ve kterém by nejen energie, ale i další významné dodávky či služby, byly nakupovány centrálně na základě nejnižší ceny při požadované kvalitě. K tomu jsem podával interpelaci ke konci minulého roku. Zajásal jsem proto nad tiskovou zprávou o podpoře veřejných aukcí na nákup elektřiny a plynu, protože takovéto rozhodnutí značně vybočuje z  (ne)aktivity a (ne)akceschopnosti stávající radnice. Bohužel Rada ale ani v tomto případě „nezklamala“. Aukce se vůbec netýkají hospodaření městské části, ale Rada pouze veřejně deklaruje podporu jedné aukční společnosti, která organizuje společný nákup pro občany i podnikatele, a tím dosáhne lepší cenu energie, než je cena běžně nabízená maloodběratelům. Každá ušetřená koruna v domácnosti i v podniku je dobrá, a je jen na občanech, zda nabídku této aukční společnosti využijí. Byl bych ale rád, kdyby se koalice už konečně přestala zabývat jen svými vnitřními problémy a začala se starat o správu městské části i o nás, občany. Dočkáme se někdy efektivního hospodaření městské části?

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Duben 2013
"
Jaký je postoj vašeho klubu ke změně územního plánu v oblasti vrchu Vidoule?"
Je dobře známo, že občané Prahy 5 a zejména lokalit přilehlých k Vidouli mají zájem na zachování přírodní památky Vidoule bez developery plánované zástavby. Každý strom, keřík, trávník je pro zdraví lidí potřebné bohatství. Do oblasti Vidoulí chodila za zdravím nejen okolní část obyvatel ale i z celé Prahy. I dnes do oblasti této mimořádné stolové hory chodí obdivovatelé přírodní fauny i flóry. Aby tato oblast a okolí Stolové hory Vidoule, mohlo být obdivováno stávajícími a budoucími generacemi, musíme udělat maximum. Toto nejsou fráze ale se znalostí krásy zdejší přírody a podle opakovaného zájmu  developerů, zastavět tuto oblast, musíme být ostražití a společně obhájit existenci této přírodní lokality. Mimo jiné tvrdá diskuse o zástavbě této lokality se konala v zastupitelstvu Prahy 5 již před dvaceti léty a jak je vidět, dnes se opět developeři snaží Vidouli získat k zástavbě. Nesmí se jim podařit tak odsouzení hodný záměr realizovat. Praha 5 se nesmí stát lehkou kořistí bezohledných kšeftařů.
Ostatní městské části již mnohé nevhodné záměry developerů také pro zachování zdravých území pro svoje občany odmítli. Praha 5 nesmí povolit.

Růžena Peterková


Březen 2013
ima zastupitelů

Vážení občané,

jako dlouholetý zastupitel si dovolím krátké zamyšlení: Zastupitelstvo je vlastně takový „malý“ parlament a vláda dohromady, proto komunální politika funguje velmi podobně, jako ta „velká“. Nepřekvapí proto, že podle radniční koalice všechny současné problémy způsobily výhradně koalice minulé, třeba že za ošklivé betonové květináče v ulicích může bývalá Rada, která podala špatný projekt. Už ale zamlčuje, že právě současná Rada rozhodla o přijetí grantu, sama vyhlásila výběrové řízení a sama rozhodla i o jejich dodavateli.
Názorové rozdíly jsou mezi koaličními a opozičními zastupiteli velké, náramná shoda ale panuje v otázce zastupitelských výhod. Ze 45 zastupitelů je nyní 12 zastupitelů uvolněných, tedy z rozpočtu městské části také placených. Další zastupitelé, kteří jsou podnikatelé, nebo se tak aspoň tváří, si měsíčně mohou účtovat náhrady až 27 000 Kč! Kontrola, zda jsou tyto náhrady vypláceny v souladu se zákonem, je mizivá. Nejsou některá rozhodnutí zastupitelstva ovlivněna právě tímto faktem?
Oslavili jsme 110. výročí povýšení Smíchova na město. Hodně štěstí Smíchove do dalších let!

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Březen 2013
„Jak hodnotíte schválený rozpočet na rok 2013?“

Rozpočet na rok 2013 opět zavádí hospodaření, které je dlouhodobě neudržitelné, protože část výdajů je kryta neopakovatelnými příjmy. Je pravda, že MČ tímto způsobem hospodaří již léta a má prostředky takto hospodařit přibližně do poloviny dalšího volebního období, ale já osobně systém „po nás potopa“ odmítám podporovat.
Rozpočet z mého pohledu není příliš důvěryhodný. Například základním a mateřským školám se příspěvek z roku na rok (až na výjimky) plošně snižuje o 5%, po započtení inflace celkem o 8%, ale objektivní pravidla pro jeho stanovení stále chybí.
Rozpočet nepovažuji ani za spravedlivý. Jak se šetření na školách projeví na vzdělávání našich dětí? Budou některé školy plošným snížením příspěvku nuceny spojovat třídy a v jiných školách budou tolerovány i třídy s pouhými 10 žáky? Nebo jiný příklad, příspěvek na granty je snížen o 3 700 000 Kč, téměř na polovinu, ale na druhé straně je rozpočtováno 4 500 000 Kč na náhrady ušlého výdělku ať už skutečně nebo fiktivně podnikajícím zastupitelům, aniž by museli ztrátu při podnikání jakkoliv prokazovat.
Nechci být neobjektivní, rozpočet přináší i některé pozitiva, ale není jich tolik, aby náš klub měl důvod ho podpořit.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Únor 2013

„Jak hodnotíte průběh první přímé volby prezidenta republiky v Praze 5?"
Průběh prvního kola voleb je obtížné hodnotit, prostě volby proběhly. Poděkování si zaslouží občané, kteří se jich v nebývale hojném počtu zúčastnili, členové volebních komisí, zaměstnanci úřadu a všichni další, kteří ke zdárnému průběhu voleb přispěli.
Zamyslím-li se ale nad poselstvím těchto voleb ke mně, občanovi… Celý život pracuji jako učitel, proto jsem zvyklý zjišťovat a hodnotit, co žák zná, umí a dovede, nebo nověji, jaké má klíčové a odborné kompetence. Při výběru kandidáta na prezidenta republiky mně bohužel tato dlouholetá praxe nebyla nic platná. Ze všech stran se ke mně valil jen virtuální obraz každého z kandidátů velmi dobře vytvářený nejlepšími mediálními profesionály. Zjistit cokoliv jiného mimo prezentovanou virtuální realitu bylo prakticky nemožné. Snažil jsem se proto najít aspoň nějaký podstatný důvod, proč bych některému z kandidátů měl svůj hlas dát, ale spíše jsem zjišťoval důvody, proč mu naopak svůj hlas nedávat. Nakonec jsem se rozhodl, a svůj hlas odevzdal. Do jaké míry bude povolební realita odpovídat předvolebnímu virtuálnímu obrazu vítězného kandidáta, na to jsem skutečně velmi zvědav, ale po zkušenostech z let minulých, žádné překvapení neočekávám.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Leden 2013

„Co očekáváte od nového vedení radnice?"
Vedení radnice, až tak moc nové není, prakticky to je staré vedení mínus dva, takže žádná velká očekávání evidentně nejsou na místě. Lze jen doufat, že Rada začne fungovat a snad už konečně:
• bude se starat více o občany než o sebe a radniční koalici, mohla by začít tím, že naplní své vlastní programové prohlášení v jeho částech určených občanům,
• vyřeší problémy, které sama způsobila a například navrhne přijatelné řešení, co s betonovými květináči, které městskou část hyzdí nebo v ní překážejí, zpravidla obojí současně,
• přestane tajit informace a zveřejní výsledky auditů, za které už zaplatila miliony,
• začne s veřejnými prostředky skutečně hospodařit a přestane jen bezhlavě majetek prodávat a peníze utrácet,
• začne spravedlivě přistupovat k žákům ve svých základních školách; proč se mají v některé škole spojovat třídy a počet žáků v nich se blíží třiceti, zatímco v jiné škole je ve třídách žáků sotva deset,
• přehodnotí nevídanou „profesionalizaci“ zastupitelů, kdy ze 45 zastupitelů je 12 zastupitelů z rozpočtu městské části placených, a zbývající zastupitelé, kteří jsou podnikatelé nebo se tak aspoň tváří, si mohou bez prokazování nároku vyúčtovat „náhrady“ až 324 000 Kč ročně.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky